Privacy Policy

Privacy Verklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

  • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
  • Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
  • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III)

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met info@vascoda.eu.

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Vascoda. Vascoda wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Vascoda instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Vascoda:

Vascoda

Kezelberg 23A
8560 Moorsele
België

E-mail: info@vascoda.eu

DEEL II. Verwerking : toepassingsgebied, doeleinden en rechtsgrond

Toepassingsgebied

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. De verklaring is van toepassing op de volgende personen :

Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van Vascoda;

Iedereen die betrokken is bij een transactie met Vascoda, zowel voor u

persoonlijk of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (handelaar, tussenpersoon, wettelijke vertegenwoordiger of operationeel medewerker);

Personen die geen klant zijn van Vascoda, zoals begunstigden van betalingen of de contactpersonen van zakelijke klanten.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Vascoda verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en activiteiten:

Identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat; Transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer, stortingen, afhalingen en betalingen waarbij uw rekening betrokken is;

Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina’s die u op de website of de apps van Vascoda bezoekt;

Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze diensten of wanneer u online een vragenlijst invult;

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u : klant/lid wordt, zich registreert voor onze diensten, een formulier (online) invult, een contract ondertekent, onze producten of diensten gebruikt, via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

Persoonsidentificatie

KYC (“know your client”) opgelegd door de Nationale Bank van België.

Bijzondere persoonsgegevens

We leggen geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen.

Gegevens over kinderen

Vascoda hecht belang aan de bescherming van data van haar gebruikers en hun kinderen. We verzamelen alleen informatie over kinderen als zij een product van Vascoda gebruiken of als u ons informatie geeft over kinderen in verband met een product dat u afneemt. Aan kinderen onder de 13 jaar verschaffen we geen directe informatie over diensten zonder de goedkeuring van de ouderlijke verantwoordelijke. We doen geen directe marketing naar kinderen onder de 12 jaar. Vascoda verwerkt de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan MPS-WD de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals bankinstelling,…) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers en onderaannemer

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail of via de app zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in individuele privacy overeenkomst voor werknemers.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens. Gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat verband, vindt u in onze cookieverklaring. De persoonsgegevens die MPS-WD verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie. De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder, revisor, evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy verklaring.

Beveiliging

Vascoda neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. “Datalek” - definitie: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; In geval van ontdekking van een Datalek zal MPS-WD binnen 24 uur na de ontdekking hierover informeren via info@vascoda.eu.

Voorkomen en herkennen van fraude en gegevensbeveiliging

Vascoda heeft de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen en eventuele inbreuken op de beveiliging ervan te voorkomen, detecteren en beperken. We zijn ook verplicht transacties te screenen om te voldoen aan de wet- en regelgeving tegen witwassen, financiering van terrorisme en belastingfraude.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken met als doel u en uw financiële bezittingen te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, bijvoorbeeld als u het slachtoffer bent geworden van identiteitsdiefstal, van hacking of als iemand anders uw persoonsgegevens in handen heeft gekregen.

Interne en externe rapportering

Vascoda verwerkt uw gegevens voor onze activiteiten om het management van Vascoda in het kader van verbetering en ontwikkeling van activiteiten, producten en diensten. Dit wordt ook uitgevoerd in het kader van wettelijke verplichtingen (rapportering aan de Nationale Bank, wetgeving tegen witwassen,…)

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die MPS-WD uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan privacy@waow.com vragen:

Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens. U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via MPS-WD ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Vascoda werden verzameld;

u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

de persoonsgegevens onrechtmatig door Vascoda worden verwerkt;

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Vascoda deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Vascoda zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Vascoda berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Vascoda stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal MPS-WD u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot info@vascoda.eu. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: 02 274 48 00

Fax: 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Adobe Stock 186127147 Preview

Jouw technisch tekenwerk zorgenloos
uitbesteed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Ontdek alle voordelen

Jouw technisch tekenwerk zorgenloos
uitbesteed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Ontdek alle voordelen

Jouw technisch tekenwerk zorgenloos
uitbesteed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Ontdek alle voordelen

Jouw technisch tekenwerk zorgenloos uitbesteed.

The starting point for the Lithuanian is the coat of arms which, according to Wikipedia, is “originally a depiction of a feathered lioness derived from the Roman goddess Julia. It has been several centuries continuing revisions have brought the goddess to the fore of the lion’s mane and made her the main emblem of the Lithuanian coat of arms.”

Another source says the shield and sword are typical of the nation and that the red beaver and green turtle is very popular with the people.

It is, however, important to note that the creator of the sign had some time and space to work on the letterforms, drawing many differences from.

Baratza Encore
Head Architect Officer

Dit is een text

Dit is een tekst

Meer info? Nood aan technisch tekenaars?

Contacteer ons voor een oplossing op maat van jouw project.

The whole point of human-centered design is to tame complexity, to turn what would appear to be a complicated tool into one that fits the task, thats is understandable, usable, enjoyable.

Donald A. Norman